ה”חוק להגברת האכיפה” של חוקי העבודה

החוק חוקק במטרה ליצור מחויבות של לקוח בתחום הניקיון לעובדי הניקיון.

למיטב הבנתנו והייעוץ המשפטי הנוגע ל”חוק להגברת האכיפה” מתייחס להפרה של זכויות עובדים ו/או הפרת חוק הנוגע לעובדי הקבלן ולהלן תמציתו ביחס לחברתנו:

  1. במקרה שהובא לידיעת “קבלן השירות” ונמסרה לו התראה על הפרת זכות של עובד, עליו לפעול מיידית לתיקון ההפרה .
  2. חובה ראשונית במעלה מוטלת על הלקוח/”הנהנה”/הועד לוודא כי קבלן הניקיון/תחזוקה זכאי ל”רשיון קבלן שירות” כחוק.
  3. ככל שהחוק מתייחס ללקוח / מקבל השירות/ להלן “הנהנה”, הרי שמהרגע בו הובאה לידיעת הלקוח כי נותן השירות בחצרותיו (משרדו/מפעלו, בניינו) הפר זכויות עובדים אשר הועסקו עבורו מוטלת עליו החובה לוודא באופן מיידי כי ננקטו פעולות להפסקת ההפרה ע”י ה”קבלן.
  4. כלומר, לא יוכל הלקוח לעצום עיניו ולומר “אילו אינם עובדיי ואינם נמנים על עובדי החברה וזכויותיהם הסוציאליות אינם באחריותי…”, בא החוק ואומר-” מהרגע בו הובא לידיעתך כי ב”ביתך” מופר חוק מחוקי העבודה ולא חשוב מי המפר, חובת התיקון מוטלת עליך או לפחות לוודא כי ההפרה מטופלת ע”י ה”קבלן”.
  5. במקרה של נציגי הלקוח (ועד הבית) הרי שהחוק מתייחס לנציגי דיירי הבניין (ועד) כאחראיים לכל דבר ועניין וכמנהלי האתר ואחריותם אינה מוטלת בספק וכהגדרתה בחוק “כולם ביחד וכל אחד לחוד”.
  6. החוק מבקש להחמיר ולומר כי בהפרה מהותית של חוק מחוקי העבודה אשר מהווה עבירה פלילית (חלק מהחוקים) הרי שיש להחמיר ולפרסם ברבים את המקרה למען ידעו לקוחות ה”קבלן” הנוכחיים והעתידיים כי “הקבלן” המדובר ביצע הפרת זכויות עובדים בעבר ויש לפקח על פעילותו באתר משרד הכלכלה -“תמ”ת”.
  7. למותר לציין כי חברתנו מעולם לא נתבעה בבימ”ש על הפרת חוק כאמור.
  8. יתרה מכך, בחברתנו מועסקים עובדים שנים ארוכות תוך צבירת זכויות סוציאליות ופנסיה כחוק.
  9. כאמור ולמען הסר ספק, החוק מבקש להבטיח טיפול בהפרת חוקי זכויות העובדים גם ע”י מקבל השירות הלן “הלקוח”.